Svetovalna služba

Temeljni cilj vrtca ter v tem okviru tudi svetovalne službe v vrtcu, je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami.

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu so:
• svetovalno delo z otroki
• svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
• svetovalno delo s starši
• sodelovanje z zunanjimi ustanovami in vodstvom

S svetovalno delavko se boste srečevali na predavanjih za starše in ostalih skupnih srečanjih, lahko pa jo kontaktirate tudi, kadar potrebujete osebni pogovor.

Skip to content