Programi

Program je zasnovan na podlagi javno veljavnega nacionalnega programa – Kurikula za vrtec, ki ga je marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Vsebuje temeljna načela, cilje in dejavnosti, ki omogočajo strokovno načrtovanje življenja in dela v vrtcu in s tem premik k doseganju ustrezne kakovosti predšolske vzgoje.

Aktivnosti otrok se prepletajo skozi šest osnovnih področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Otrok v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija svojo lastno individualnost in čut za družbeno odgovornost. Programi so namenjeni otrokom od 11 mesecev starosti do vstopa v osnovno šolo.

Načrtovanje življenja v vrtcu vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi, organizacijo prostora, počitka, hranjenja in drugih vsakodnevnih dejavnosti.

Razvojne in vzgojne naloge predšolske vzgoje so vezane na posamezna področja razvoja otroka in sicer na:

  • čustveni razvoj
  • socialni razvoj
  • gibalni razvoj
  • razvoj govora

Načrtovane dejavnosti s področja kurikula zajemajo:

gibanje spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
jezik poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
umetnost spoznavanje, doživljanje in uživanje v umetnosti
družba doživljanje samega sebe in drugih ljudi
narava spoznavanje žive in nežive narave
matematika seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju

Z upoštevanjem načela enakih možnosti in različnosti med otroki, so v redne oddelke vrtca vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Zanje pripravimo individualizirane programe in jim zagotovimo dodatno strokovno pomoč ter poskrbimo za optimalni napredek v okviru razvojnih zmožnosti otrok. Člani strokovne skupine se povezujemo, sodelujemo in dopolnjujemo pri prispevanju k učinkovitosti integracije otroka.

• dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur dnevno. Program se izvaja v skladu s Kurikulom vrtca in zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se v obeh starostnih obdobjih v vseh treh enotah.
• poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur dnevno. Program se izvaja v skladu s Kurikulom vrtca in zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se v obeh starostnih obdobjih v vseh treh enotah. Poldnevni program se izvaja med 6.30 in 12.30 uro.
Sprememba programa med šolskim letom je možna na podlagi vloge, ki jo odobri ravnateljica vrtca.

Spadajo v izvedbeni kurikulum, zato jih izvajajo strokovne delavke vrtca v obliki različnih dejavnosti in krožkov. Posamezni krožki so za vsako novo šolsko leto predstavljeni v publikaciji vrtca in na oglasnih deskah vseh enot vrtca, kjer imajo otroci po posvetu s starši možnost izbirati kam se bodo vključili. Krožki so namenjeni otrokom, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo.

DEJAVNOST STROKOVNA DELAVKA ENOTA IZVAJANJA
Matematični krožek Ines Makovec, Rakuša Saša Mehurčki
Eko krožek Jasmina F. Paldauf Mehurčki
Pravljična joga za otroke Tjaša Jerič, Aleksandra Fifolt Mehurčki
Pevski zbor  Tadeja Mulec, Niko Pelc Mehurčki
Likovni krožek Beti Škrjanec, Tadeja Moleh Mehurčki
Pohodniški krožek Valerija Žinkovič, Sara Horvat, Nataša Leben Mehurčki
Družabne igre Nataša Klement Jendrić, Karmen Turk Mehurčki
Pravljični krožek Melita Žitek, Tija Šinko Mehurčki
Športni krožek Katja Serec, Mateja Zamuda Mehurčki
Ročna dela Bojana Kalič, Bernarda Bračko Grozdek
Otroški pevski zbor Katja Kovačič, Sabina Senčar Grozdek
Pravljična joga za otroke Tjaša Jerič Grozdek

Ne spadajo v izvedbeni kurikulum, zato jih izvajajo zunanji sodelavci. Organizirajo se v soglasju s Svetom staršev, saj jih starši sami dodatno financirajo. Pričetek izvajanja programov je možen po 15.30 uri. Odgovornost za otroke v času dejavnosti prevzamejo izvajalci programov, zato se otroci po končani dejavnosti ne vračajo v oddelke.

V šolskem letu 2022/23 so bili izbrani naslednji programi:

  • Plavalni tečaj
  • Fotografiranje
  • Športna urica
  • Igrive angleške urice

Organiziramo tudi urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

Skip to content