Svet staršev

V začetku šolskega leta se sestavi SVET STARŠEV, v katerem ima vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca,
  • poda mnenje o letnem delovnem načrtu vrtca,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalnem delu,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v Svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Skip to content